Nové město LANDEK

21.02.2014 21:15

Ateliérová tvorba  III. | ZS 2013/2014 | Vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Renata Májková | 

Spolupráce: Adam Němeček, Miroslav Vochta

Místo: Ostrava - Petřkovice, Moravskoslezký kraj, ČR

Navržené řešení nové městské části Landek vychází z umístění současných staveb na území a stávajících architektonických a urbanistických  vazeb. jeho součástí je i návrh nového přístupu do oblasti a  propojení areálu Landeku s obcemi Petřkovice a Koblov. Okolo nejvyššího bodu Landeku  je navržena nová obytná čtvrť, doplněná o objekty občanské vybavenosti. Tato obytná čtvrť, s pravoúhle řešenou uliční strukturou, se bude dále organicky rozšiřovat jižním směrem; na její severní straně bude procházet nová komunikační tepna propojující Petřkovice, areál Landeku a Koblov. Na nižším (západním) vrcholu bude umístěn areál muzea, napojený na nově navrženou  propojovací komunikaci. Na haldě, jižně od areálu, je situováno rekreační, odpočinkové a sportovní zařízení. Po svém obvodu bude areál Landeku doplněn o budovy, kterými se docílí vytvoření vnitřního veřejného prostoru - (parku) pro rekreaci a odpočinek. Území mezi řekou odrou a jejím slepým ramenem bude odtěženo a následně zatopeno. Takto uměle vytvořená vodní plocha bude sloužit k rybolovu a rekreaci. V bezprostřední návaznosti na příjezdovou komunikaci do celé oblasti je řešeno obchodní centrum, které bude sloužit pro stávající obyvatele i obyvatele nově navrhované obytné zástavby.

 
Naším cílem bylo vytvořenínového čistého městabez potřeb průmyslu, vytvoření prostor pro bydlení a rekreaci s dobrou dopravní návazností, reprezentativní prostory sodkazem na historii místa, s logickou návazností vrámci města aokolí na práci, rekreaci, bydlení a dopravu.